ค่าการศึกษาบุตร
     
 
     
 
     
 
     
  เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  การเบิกจ่ายเงินและการบัญชี
     
  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     
  การมอบอำนาจ
     
  การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
     
  การดำเนินการสอบ