: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน : :
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 2561)
     
 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว. 6 ก.พ. 2556)
 
 
 
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 273 ลว.18 ก.ค. 2555)
 
 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

 
 
 
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553)
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 
 
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (ที่ กค 0406.4/ว 337 ลว.17 ก.ย. 2553)
 
 
 
การจ้างเอกชนดำเนินการ (ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 2553)
     
 
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ที่ กค 0409.6/ว 88 ลว. 11 ธ.ค. 2550)
     
 
 
 
     
     
     
     
     
       


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels