: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน : :
  แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว273 ลว.18 ก.ค.55)
     
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553

     
  รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553(ที่ กค 0406.4/ว96 ลว.14 ต.ค.53)
     
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
     
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (ที่ กค 0406.4/ว337 ลว.17 ก.ย.53)
     
 
การจ้างเอกชนดำเนินการ (กค 0406.4/ว67 ลว. 14 ก.ค. 53)
     
 
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ที่ กค 0409.6/ว 88 ลว. 11 ธ.ค. 50)
     
 
 
 
     
     
     
     
     
       


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels