: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : เงินทดรองราชการ : :
     
  การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ  
     
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
     
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ (ที่ กค 0423.3/ว 206 ลว. 17 มิ.ย. 2553)
     
 
ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ที่ กค 0423.3/ว 439 ลว. 2 ธ.ค.2552)
     
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2550
     
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
     
 
ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2521
     
     
     
     
     
     
     
     
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels