: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : งบประมาณ : :
     
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
     
 
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
     
 
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
     
 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 37 ลว. 6 ม.ค. 2559)
     
 
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2558)
     
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ที่ นร 0704/ว104 ลว 1 ส.ค.55)
     
 
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ที่ นร 0704/ว33 ลว.18 ม.ค.53)
     
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
     
 
หนังสือเวียนเกี่ยวกับงบประมาณ
     
 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       


กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels