: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : :
 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 14 ม.ค. 56)
     
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
     
 
ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ที่ กค 0406.4/ว485 ลว.25 ธ.ค.52)
     
 
มาตรการในการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ที่ นร 0708/096 ลว. 20 พ.ย.52)
     
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
     
 
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 (ที่ กค 0409.3/4964 ลว. 18 มี.ค.48)
     
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
(ที่ กค 0409.6/ว 399 ลว 15 พ.ย. 50)
     
     
     
     
     
     
     
       


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels