: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : ค่าเบี้ยประชุม : :
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 96 ลว.6 ก.ย. 2561
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 ( ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 90 ลว. 12 ก.ย. 2561)
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 (ที่ กค 0408.2/ว 74 ลว. 26 ก.ค. 2561)
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 99 ลว. 23 ส.ค. 2559)
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 72 ลว. 04 ก.ค. 2559)
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 156 ลว. 21 ธ.ค. 2558)
     
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลว.13 พ.ย. 2558)
     
 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558)
     
 
พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
     
 
พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
     
 
พรฎ เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
     
 
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 47 ลว 16 มี.ค. 48 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ
 
 
 
 
 
       


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels