: : Menu: :
 
 
 
ระบบเมลล์
 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
: : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ::
     
 
แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 254 ลว 16 ก.ค. 2556)
     
 
ขอหารือโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ( ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/5584 ลว 23 เม.ย.2555)
     
 
การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 09730 ลว 20 มี.ค. 2555)
     
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS ( ที่ กค 0406.3/ว 81 ลว.2 มี.ค.2553)
     
 
การจัดทำบัญขีหลักเกณฑ์คงค้างของงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ( ที่ กค 0423.3/ว 438 ลว. 19 ธ.ค. 2551)
     
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 409 ลว. 21 พ.ย. 2551)
     
 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 17 ลว. 18 ก.พ.2553)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖
Hotline : ๕๐๖๓๑-๓

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels