Declaration of Intention  
       
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       
  No Gift Policy  
       
  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
       
  นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
       
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       
  การกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์การการสำหรับตราสารบางลักษณะ  
       
  สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 ที่แตกต่างจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  
       
  คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       
  หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
       
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔  
       
  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๐  
       
  การตรวจสอบดำเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โดย สตง.)  
       
  มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรางานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง.๔  
       
  การควบคุมภายใน  
       
 
บทความเรื่อง "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในจากตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา"
 
       
 
แนวทางการตรวจสอบโครงการตาม แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(040253)
 
       
 
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ สป.มท.
 
       
คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม