คู่มือการตรวจสอบเงินทดรองราชการ (ปรับปรุงใหม่)
   
  คู่มือการตรวจสอบเงินทดรองราชการ ุ
     
  คู่มือการตรวจสอบการบริหารพัสดุ
     
  คู่มือการตรวจสอบการควบคุมยานพาหนะ
     
  คู่มือการตรวจสอบการใช้งานระบบ GFMIS
     
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.
     
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
     
 

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. เรื่อง การตรวจสอบสำนักงานจังหวัด

     
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. 14 พ.ย. 61)
   
  ข้อควรระวัง สำหรับผู้บริหาร การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ
     
  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสด
   
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web Online (ที่ กค 0409.3/ว 345 ลว.30 ก.ย.56)
     
  คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ( ที่ กค 0409.3/ว346 ลว. 30 ก.ย..56)
     
  คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ( ที่ กค 0409.3/ว347 ลว. 30 ก.ย..56)
     
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ สป.มท.
     
  คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว121 ลว 29 มี.ค.56)
     
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน (ที่ กค 0423.2/ว 83 ลว 28 ก.พ.56)
     
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 34 ลว 30 ม.ค.56
     
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
     
 
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 (ที่ กค 0423.3/ว325 ลว 28 ส.ค.55)
     
  แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS (ที่ กค 0423.3/ว281 ลว 23 ก.ค. 55)
     
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
     
 
แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบภายใน ที่ กค 0416.3/ ว 380 ลว 8 ธ.ค.46
     
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ที่ กค 0416.2/ว 292 ลว 24 ก.ย.46
     
 
แนวทางการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
     
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน
     
 
แนวการตรวจสอบการดำเนินงานของงานโครงการ
     
 
แนวการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษา สปช
     
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ
     
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
     
 
แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ผ่านกระบวนการ GFMIS
     
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
     
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน กรณีศึกษา
     
  แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
     
 
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน