สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     
  การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     
  รูปบรรยาย ณ ศสส.สป. วันที่ 13 มิ.ย.57
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2) 1 ม.ค.57 - 31 มี.ค. 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) 1 ต.ค.56 - 31 ธ.ค. 56 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     
  การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     
  รูปบรรยาย ณ ศสส.สป. วันที่ 30 ส.ค.56
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     
  การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หน่วยตรวจสอบภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     
 
     
  โครงการจัดแสดงจำหน่ายผ้าไหมระดับภูมิภาคอาเซี่ยน (ASEAN Silk Heritage) (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์)
     
 
     
 
     
 

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

   
 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ วันที่ 20 มิ.ย.55

   
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ของหน่วยตรวจสอบภายใน สป.
   
  การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หน่วยตรวจสอบภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554