รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)
     
  สรุปผลการอบรมโครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     
สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
     
  สรุปผลการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 3)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)
     
  สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
 

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ วันที่ 20 มิ.ย.55