ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  ค่าเช่าบ้าน
   
  ค่าการศึกษาบุตร
   
  ค่าบำเหน็จ บำนาญ
     
  ค่ารักษาพยาบาล
   
  เงินทดรองราชการ
   
  วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ