ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
     
  ค่าเช่าบ้าน  
     
  ค่าการศึกษาบุตร  
     
  ค่าบำเหน็จ บำนาญ  
       
  ค่ารักษาพยาบาล  
     
  เงินทดรองราชการ  
     
  วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ