การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
       
  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น(ด่วนที่สุด กค (กวพอ)0421.3/ว 161)  
       
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด กค (กวพอ)0421.3/ว 165)  
       
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
       
  การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ (ที่ กค 0423.3/ว 432 ลว. 19 พ.ย.56)
       
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2556 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 392 ลว. 24 ต.ค.56)
       
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ที่ กค 0421.5/ว 391 ลว. 24 ต.ค.56)
       
  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว91 ลว 16 ส.ค. 56)
       
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556(เพิ่มเติม) (ที่ นร 0719/ว82 ลว 26 ส.ค. 56)
     
  ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ที่ นร 0719/ว80 ลว 20 ส.ค. 56)
     
  แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว254 ลว 16 ก.ค. 56)
     
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ (ที่ กค (กวพ) 0421.3/231 ลว 24 มิ.ย. 56)
     
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ(ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 181ลว 15 พ.ค.56)
     
  แนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง (ที่ กค 0422.2/ว178 ลว 14 พ.ค. 56)
     
  แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี (ที่ กค 0423.3/ว173 ลว 10 พ.ค. 56)
     
  ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (ที่ กค 0409.3/ว 161 ลว 30 เม.ย.56 )
     
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556(ลว 8 มี.ค.56)  
     
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556(ลว 29 มี.ค.56) เพิ่มเติม  
     
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม(แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน) (ที่ กค 0422.3/11554 ลว 28 มี.ค.56)  
     
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ที่ ก0408.3/ว116 ลว 27 มี.ค.56)  
     
  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ที่ กค 0406.3/ว.35 ลว 26 มี.ค.56)  
   
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว 8 มี.ค. 56)
   
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (ที่ กค 0421.4/ว 82 ลว 28ิ ก.พ. 56)
   
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79 ลว 27 ก.พ.56)